obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní
smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. Definice
1.1 V těchto Obchodních podmínkách:
1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti internet
prostřednictvím internetové adresy www.ababu.cz, jejíž hlavní funkcí je zobrazení, výběr a
objednání zboží Uživatelem;
1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského
zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím
prostřednictvím E-shopu;
1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných
funkcí v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním
Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů;
1.1.5 „Provozovatel“ znamená paní Jitku Čechovou, IČO: 74750933, DIČ: CZ8662050397, s místem
podnikání Malířská 9, 170 00 Praha 7, sídlem Zázvorková 2005/10, 155 00 Praha 5, zapsanou
v živnostenském rejstříku;
1.1.6 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené
Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
1.1.7 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním
alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a
jejich následným uložením do databáze E-shopu;
1.1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo
s ním jinak jedná;
1.1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena
Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
1.1.11 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a
je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
2 Informace pro Spotřebitele
Na Ababu Vám nabízíme naše zboží, jehož cena je vždy uvedena včetně DPH i všech ostatních
poplatků, náklady na dodání ale nesete Vy. Od smlouvy můžete odstoupit, a to do 14 dnů, zboží
nám zašlete zpět a my Vám vrátíme peníze. Kdybyste ale mysleli, že se nechováme správně,
můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci, která se na Vaši záležitost podívá a případně s
námi celou věc probere a rozhodne.
2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je prodej Zboží.
2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
2.2.1 Ceny poskytovaného Zboží jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků
stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu a
poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby,
poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami
v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
2.2.2 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li
o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže
toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2.3 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
2.3.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je
několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od převzetí poslední dodávky
Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve
lhůtě uvedené v tomto odstavci.
2.3.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Malířská 9, 170 00
Praha 7 nebo e-mailem na hello@ababu.cz
2.3.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dny, kdy došlo
k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli nebo je předat na adrese
provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží
odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
2.3.4 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu
pro vrácení kupní ceny Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to zákonné důvody.
Provozovatel není povinen vrátit přijatou kupní cenu dříve, než mu kupující vrátí Zboží nebo
prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.
2.3.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené
a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky,
nálepky apod.) je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do
původního stavu. Nárok na náhradu této škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst
oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
2.3.6 Formulář pro odstoupení od Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek, a je
dostupný také zde [odkaz], Uživatel není povinen formulář použít.
2.4 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného
Zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.5 Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Lze se obrátit
na stížnostní organ dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských
sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů
on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít
při řešení sporů mezi Provozovatelem a Spotřebitelem z Kupní smlouvy.
2.6 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
2.7 Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3 Proces uzavření Kupní smlouvy
Po pár kliknutí na E-shopu a potvrzení objednávky je mezi námi uzavřena kupní smlouva.
3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na
uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením
„Koupit“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle čl. 3.1 těchto
Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením
„Potvrdit objednávku“.
3.3 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit
pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svoji e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně
dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně
považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
3.4 Bezvýhradným přijetím nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle čl. 3.2 těchto
Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
3.5 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu čl.
3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou
adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.
3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a
Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732
odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
4 Kupní smlouva
Jakmile zboží zaplatíte, stanete se jejím vlastníkem – do té doby bude naše. Poté, co obdržíme
Vaši platbu, odešleme Vám Vaši zásilku.
Může se stát, že od kupní smlouvy odstoupíme i my – například když hračky nemůžeme z nějakého
důvodu dodat, pokud jste nám již ale zaplatili, peníze Vám samozřejmě ihned vrátíme.
4.1 Uzavřením Kupní smlouvy:
4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu
vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného
Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané
Zboží cenu, které je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.2 Provozovatel má právo až do okamžiku odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a
to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i
právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané zboží nemůže
dodat. Pokud již byla Uživatelem za toto Zboží uhrazena kupní cena, Provozovatel ji bez
zbytečného odkladu vrátí Uživateli na jím uvedený bankovní účet.
4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do
doby, než obdrží od Uživatele takové potvrzení, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 Občanského zákoníku
se nepoužije.
4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží
Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli i uživatelském prostředí E-shopu
způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli. Pokud
některé ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je
Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby
v uživatelském prostředí E-shopu. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je
uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem. V případě bezhotovostní platby
je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částku na
bankovní účet Provozovatele.
4.1.7 Provozovatel má právo poskytnout slevu z kupní ceny Zboží. Slevy lze vzájemně kombinovat,
pokud není výslovně uvedeno jinak.
4.1.8 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí
Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny
za Zboží; takové náklady nese výhradně Uživatel.
4.1.9 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do
úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
4.1.10 Provozovatel se zavazuje odeslat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od odeslání informace o
uzavření Kupní smlouvy dle čl. 3.6 těchto Obchodních podmínek. Veškeré lhůty pro dodání
Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.11 Provozovatel zašle Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě, a to na e-mailovou
adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
4.1.12 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouvy mezi
Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní
smlouvy (např. odstoupením), zaniká daná darovací smlouvy bez dalšího od počátku spolu
s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovali vrátit i poskytnutý dar.
4.1.13 Provozovatel poskytuje Uživateli záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží
v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená
záruka platí pouze pro Spotřebitele.
4.1.14 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u
Provozovatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy Provozovatel obdržel reklamované Zboží.
4.1.15 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje
Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad.
4.1.16 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází
na Uživatele, které je Spotřebitelem, okamžikem převzetí daného zboží a Uživatele, který není
Spotřebitelem, okamžikem předání daného zboží prvnímu přepravci.
4.2 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické
podobě a na žádost Uživatele ji zašle Provozovatel Uživateli.
5 Přeprava a dodání Zboží
Způsob a cenu dopravy si zvolíte u každé objednávky. Pokud se stane, že se nám zásilka z důvodů
u Vás vrátí a budeme ji muset poslat znovu, náklady na opětovné doručení hradíte Vy.
5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Uživatele, nese
Uživatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2 Je-li Provozovatel podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Uživatelem
v objednávce, je Uživatel povinen převzít Zboží při dodání.
5.3 V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4 Při převzetí Zboží od přepravce je Uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Uživatel zásilku od přepravce převzít.
Tímto nejsou dotčena práva Uživatele z odpovědnosti za vady Zboží a další práva Uživatele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
Provozovatele, jsou-li Provozovatelem vydány.
6 Uživatelský účet
Můžete si vytvořit uživatelský účet, Váš příští nákup u nás bude pohodlnější a nebudete muset
znovu zadávat svoje údaje.
6.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet, z něhož může zadávat objednávky Zboží.
6.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
6.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce
každého Zboží, které Uživatel učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
6.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo k omezení přístupu do Uživatelského účtu, a to zejména
z důvodů technické údržby E-shopu či souvisejícího software nebo hardware. Poskytovatel může
Uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než pět
(5) let nepoužívá nebo v případě, kdy Uživatel podstatně poruší povinnosti z Kupní smlouvy.
6.5 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoliv jiný přístup do
Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení.
Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto Přístupových údajů nebo
Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě
ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto údajů je Uživatel povinen sdělit tuto
skutečnost Provozovateli.
6.6 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a
Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli
prostřednictvím E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do
databáze E-shopu. Uživatel má právo změnu odmítnout ve lhůtě patnácti (15) dní od prvního
přihlášení se do Uživatelské účtu po oznámení změny Obchodních podmínek a závazek z tohoto
důvodu vypovědět ve výpovědní době třicet (30) dní, jež je vzhledem k povaze Zboží dostatečná
k obstarání plnění od jiného dodavatele.
7 Reklamační řád
Všechny naše hračky jsou bezvadné. Pokud se přeci jen někde vyskytne chyba, dejte nám vědět –
v tomto případě Vám zboží do třiceti dnů vyměníme, opravíme nebo poskytneme slevu.
Pokud si hračku kupujete v Ababu výprodeji nebo za nižší cenu, protože už nějakou tu chybu má a
Vy o ní víte, už u nás tuto vadu samo sebou nemůže uplatnit.
7.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
7.2 Spotřebitel je oprávněn uplatnit u Provozovatele právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v
návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena
doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se
Provozovatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo
že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Spotřebitel Provozovateli vadu zboží oprávněně, neběží
lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Spotřebitel
nemůže vadné zboží užívat.
7.3 Má-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může
Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní
smlouvy.
7.4 Spotřebitel sdělí provozovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu
Provozovatele; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.5 Provozovatel je povinen Spotřebitel vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době
jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na
jiné osoby určené Provozovatelem k provedení opravy.
7.6 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
7.7 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez
vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu.
Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové
Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží odstranit, jakož i v případě, že Provozovatel
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné
obtíže.
7.8 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že
Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
7.9 Odpovědnost Provozovatele za vadu Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší
kupní cena ujednána (např. Ababu výprodej), u použitého Zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to
z povahy Zboží.
7.10 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění
v záruční době.
7.11 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li
to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží
obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list – jméno a příjmení, název nebo obchodní
firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
7.12 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se
Spotřebitelem nedohodou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako
by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
7.13 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady
dodány.
7.14 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele
k převzetí opraveného Zboží.
7.15 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborného zacházení s ním, tj. zejména
při používání Zboží v nevhodných podmínkách.
8 Ochrana osobních údajů a cookies
Vaše osobní údaje chráníme tak, jak po nás zákon vyžaduje. Máme na to dokonce speciální
dokument. Ukládáme si i cookies, pokud to chcete zakázat, můžete ve svém prohlížeči.
8.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel
proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje
chráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
8.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů
zde: https://www.ababu.cz/t/26/ochrana-osobnich-udaju
8.3 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím na elektronickou adresu
Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou
adresu Uživatele. Totéžplatípro zasíláníostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, fax,
telefon apod.). To vše po konkrétním odsouhlasením s danou věcí (písemně či elektronicky).
Tento souhlas může Uživatel kdykoli odvolat.
8.4 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na E-shopu
možné provést a závazky Provozovatele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze
použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití
cookies lze omezit nebo zablokovat v nastavení webového prohlížeče.
9 Prohlášení Provozovatele
Pokud je některá hračka výrazně levnější než by měla být, asi se jedná o chybu a hračku za tyto
ceny neprodáváme. Když si takovou hračku objednáte, dáme Vám vědět, kolik je skutečná cena a
Vy se můžete rozhodnout, jestli ji chcete.
I fotky můžou někdy klamat, záleží také na tom, jak máte nastavenou obrazovku.
9.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému jsou
spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
9.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě
neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá
povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu
skutečnou kupní cenu a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu
přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
9.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou
působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku
Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě
nejasností kontaktovat Provozovatele.
9.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském
rozhraní E-shopu v sekci Kontakt, zde: https://www.ababu.cz/t/18/kontakt
10 Elektronická evidence tržeb
I my máme povinnost evidovat v EET.
10.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.
10.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující
s tímto souhlasí.
10.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladniinformace-
pro-zakazniky
11 Závěrečná ustanovení
Smlouvy uzavíráme česky a řídíme se českým právem. Podmínky jsou součástí smlouvy, vždy
Vám je zašleme na e-mail a smlouva má přednost.
11.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem.
11.2 Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
11.3 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odlišná ustanovení Kupní
smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
11.4 Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
11.5 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 13. listopadu 2019.